โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ปี 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 สิงหาคม 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1786 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2561 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมสัมมนาการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและภาคอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561” ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล  ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นประธานในการประชุมสัมมนาดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้ง 17 โครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อรับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะถึงแนวทางการดำเนินงาน การเขียนรายงาน และแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป พร้อมกันนี้ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรับใช้สังคมได้มาแนะนำการเขียนบทความวิชาการสายรับใช้สังคม และประชาสัมพันธ์ "4TH ASIAENGAGE REGIONAL CONFERENCE" ที่จะจัดวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพร่วม

ภาพ : กลุ่มงานคลังความรู้ชุมชน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา