โลโก้เว็บไซต์ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 2892 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 โดยมี คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
ประธาน   :   ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร
กรรมการ :    รศ. ดร.ลิลลี่      กาวีต๊ะ
กรรมการ  :   รศ. ดร.ปาริชาติ  บัวเจริญ
เลขานุการ :  นางสาวปาณิสรา  ธรรมเรือง

   โดยมีการสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย นักศึกษาและศิษย์เก่า
ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำข้อมูลที่ได้เสนอผู้บริหาร เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา