โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5085 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดการประชุมแถลงนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ประธานกรรมการคณะบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและตอบข้อซักถามของบุคลากร ภายหลังมีคำสั่งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ที่ 1/2561  การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 นั้น เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารบุคคล งบประมาณและโครงการรวมถึงภารกิจที่สำคัญในการปรับกฎระเบียบ โครงสร้างการบริหารงาน ให้สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสนองตอบต่อนโยบายชาติ ทั้งนี้ต้องพัฒนาบุคลากรรวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจผ่านระบบการจัดการสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อร่วมกันทำงานพัฒนามหาวิทยาลัยโดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา รวมถึงการถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ไปยังทุกเขตพื้นที่อีกด้วย

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์นำเสนองานของศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง  ตามเอกสารแนบท้าย

https://webs.rmutl.ac.th/การบริหารงานมทร.ล้านนาศาสตราจารย์ ดร อานนท์ เที่ยงตรง.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา