โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart STEM Education Camp  สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นักเรียนสถานศึกษาเครือข่าย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart STEM Education Camp สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นักเรียนสถานศึกษาเครือข่าย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 15 กรกฎาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1586 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการSmart STEMEducation Camp  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการแก่นักเรียนสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  สินทวีวรกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์  หัวหน้าคณะดำเนินงานโครงการเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า ในปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีแผนการจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEM แก่คณะครูและนักเรียนสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาเครือข่ายพี่เลี้ยง โดยนอกจากการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM แก่ครูเครือข่าย และการสร้างกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนแล้วยังผลักดันให้ครูพี่เลี้ยงได้ร่วมสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ STEM  ซึ่งขณะนี้ตัวแทนคณะทำงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำแหล่งเรียนรู้ รูปแบบ STEM บนพื้นฐาน “อุตสาหกรรมเกษตร” เป็นแหล่งที่รวบรวมขององค์ความรู้หลากหลายทั้ง 3 คณะ เพื่อให้นักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปางคณะครูและนักเรียนเครือข่าย ซึ่งเป็นตัวป้อนของมหาวิทยาลัย ได้มาศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ต่อไป
          ด้านอาจารย์อำนาจ  ผัดวัง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า และหัวหน้ากิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart STEMEducation Camp กล่าวว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้เป็นการสร้างการเรียนรู้แบบสะเต็ม (STEM) แก่นักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดลำปาง 70 คน ( 7 โรงเรียนระดับมัธยม และ 3 วิทยาลัย) เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับคุณครูผู้ควบคุม เช่น สอนวิธีการจัดโต๊ะอาหาร การพับผ้ารูปแบบต่าง ๆ โดยอาจารย์หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ  การสาธิต/ชิมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกาแฟ ที่เกิดจากงานวิจัย โดยอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลอีกด้วย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          เรียบเรียง : ดร.พวงทอง  วังราษฎร์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา