โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวะจับมือร่วมบริษัทเอกชนสร้างความร่วมมือร่วมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวะจับมือร่วมบริษัทเอกชนสร้างความร่วมมือร่วมสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1474 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ลงนามความร่วมมือกับ รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์นาค ประธานกรรมการบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการทั้งในการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อพัฒนาและยกระดับการเกษตรให้มีสมรรถนะสูง การแสวงหาความรู้ เช่น วิชาการด้านการเกษตรแม่นยำสูง (precision Agriculture) การควบคุมปัจจัยการผลิตเพื่อการเกษตรสีเขียว วิศวกรรมการทดสอบผลิตผลทางการเกษตร การสอบเทียบเครื่องมือวัด เพื่อสนับสนุนโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของรัฐบาลสอดคล้องนโยบายประเทศไทย 4.0   ณ ห้องประชุม อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา


คลังรูปภาพ : 190661วิศวะ mou


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา