โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาโครงการอบรม ณ ประเทศอินเดีย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาโครงการอบรม ณ ประเทศอินเดีย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มิถุนายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2903 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทยแจ้งว่า Centre for Development of Advanced Computing (CDAC) โครงการฝึกอบรม "Setting up for sustainable IT infrastructure for Advanced IT Using Conventional, Virtual Class Room and e-Learning Technologies in CLMV/ASEAN" ณ เมือง Noida สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่เยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร Specialised Programme on Embedded Systems Design ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 14 กันยายน 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

2. หลักสูตร Specialised Programme on VLSI Design ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 12 ตุลาคม 2561 ปิดรับสมัครวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

3. หลักสูตร Specialised Programme on Web Application Development using Open Source Tools ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2561 - 4 มกราคม 2562 ปิดรับสมัครภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

4. หลักสูตร Specialised Programme on Reducing Cyber Crime through Knowledge Exchange and Capacity Building ระหว่างวันที่ 7 มกราคม - 1 มีนาคม 2562 ปิดรับสมัครวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยผู้สมัครต้องเป็นนิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้แก่ผู้ได้รับทุน ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติผลการศึกษา ใบนับรองผลการเรียน ประกาศนียบัตร และ/หรือคะแนนผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิ TOEFL, IELTS และผลสอบต่างๆโดยตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ interpreter.bangkok@mea.gov.in หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา