โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก FinUni, UTA ประเทศฟินแลนด์ และ มทร.ธัญบุรี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก FinUni, UTA ประเทศฟินแลนด์ และ มทร.ธัญบุรี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 2691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Finland University (FinUni), University of Tampere (UTA) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะผู้แทนได้แก่

  1. Mr. Pasi Kaskinen          Executive Vice President, Finland University
  2. Ms. Mirka Gustafsson    Key Account Manager, University of Tampere
  3. Ms. Outi Stüber             Project Manager, University of Tampere
  4. Dr. Johanna Annala       Lecturer, University of Tampere
  5. รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร     ผู้ช่วยอธิการบดี

    โดยได้รับเกียรติจาก อ.กร จันทรวิโรจน์ ประธานสภาอาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานในการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนดังกล่าว พร้อมด้วย ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ยรรงยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทตโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ถาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหาร อาจารย์ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม

     การประชุมในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันแลกเปลี่ยนระบบการศึกษาในฟินแลนด์ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์รวมไปถึงโครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนด้านอาชีวศึกษา และทางคณะผู้แทนได้เดินทางไปเยี่ยมชมหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์(เจ็ดยอด) อีกด้วย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา