โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ประพัฒน์ ประชุมร่วมหมออุดม หารือการบริหารกระทรวงอุดมศึกษาเน้นการสร้างความก้าวหน้าด้านไอที | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ประพัฒน์ ประชุมร่วมหมออุดม หารือการบริหารกระทรวงอุดมศึกษาเน้นการสร้างความก้าวหน้าด้านไอที

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3837 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโโลยีราชมงคลทุกแห่ง หารือแลกเปลี่ยนความเข้าใจในรูปแบบและแนวทางการจัดตั้งและบริหารกระทรวงใหม่ “กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม”ตามนโยบายการปฏิรูปประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายว่าการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวนั้น จำเป็นต้องสร้างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรม ไปควบคู่กับการสร้างคนผ่านอุดมศึกษา นั้น การจัดตั้งกระทรวงใหม่ โดยการควบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์ สกอ. สกว. และ วช. จึงเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่ง สำหรับการปฏิรูปประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ในวันพุธที่ 6 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุม Studio ชั้น 9 ตึกเกษรทาวเวอร์กทมฯ

ภาพ/ข่าว ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์


คลังรูปภาพ : 060661


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา