โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 4739 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2 จำนวน 3 ประเภททุน ได้แก่

ประเภททุน

ช่วงที่รับสมัคร

1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม : RISF

2 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561

2.ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม : SuRF

9 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561

3.ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม : IRF

9 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561

 

**ผู้สนใจสามารถดูดูรายละเอียดขอประเภททุนได้ที่ https://www.trf.or.th/ หรือ http://rri.trf.or.th/  

 

>> รานละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา