โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 มีนาคม 2561 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 8405 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่องการรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งกำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 -20 มีนาคม 2561 บัดนี้การรับสมัครได้ครบกำหนดแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร  ตามมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

   2.1 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา เชียงราย (หมายเลข 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์   ชูศรี

   2.2 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา เชียงราย (หมายเลข 2) นายหิรัญกฤษฎิ์  โลตุรัตน์

   2.3 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา เชียงราย (หมายเลข 3) นายหริพล  ธรรมนารักษ์

   2.4 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา เชียงราย (หมายเลข 4)  นายพิเชษฐ   กันทะวัง

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  ปัญญาติ้บ) 

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

   4.1 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา น่าน (หมายเลข 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพร  กุลมา

   4.2 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา น่าน (หมายเลข 2) รองศาสตราจารย์อนุชา  จันทรบูรณ์

   4.3 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา น่าน (หมายเลข 3)  นายอริยะ  แสนทวีสุข

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

   5.1 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา ลำปาง (หมายเลข 1)  นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น

   5.2 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา ลำปาง (หมายเลข 2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร  สุรินทร์

   5.3 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา ลำปาง (หมายเลข 3)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ชากรณ์  ขันแก้ว

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่วนกลาง

   6.1 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา ส่วนกลาง (หมายเลข 1)  นายอัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์

   6.2 ผู้สมัคร มทร.ล้านนา ส่วนกลาง (หมายเลข 2)  นายวัชรวุธ  พุทธิรินโน

7. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (นายประเสริฐ  ลือโขง)

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา