โลโก้เว็บไซต์ ระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ การพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระดมความคิดเห็น “แนวทางการจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ การพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มีนาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 500 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วานนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ดำเนินการประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับหน่วยงาน คณะ สำนัก สถาบัน กอง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
        โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา (ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม) ,รศ.ดร.โกศล  โอฬารไพโรจน์ รองคณบดีด้านวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,ดร.อรนุตฏฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์   ,ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ,ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ,ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนางขวัญเรือน มีมานัส นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบฯ ดังกล่าว อีกด้วย  การจัดประชุมครั้งนี้ อ้างตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมสัมมนาทบททวนงานนโยบาย (Retreat ) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแนวทางตามแผนงานยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ ๒ ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  เพื่อระดมความคิดเห็น หาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีร่วมกัน เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ที่มาภาพ/ข่าว : ธงชัย เปี้ยทา กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มทร.ล้านนา
เขียนข่าว  : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.ล้านนา

     ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา