โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ น.ศ. “ร่างข้อกำหนด การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้าน IT ”  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ น.ศ. “ร่างข้อกำหนด การจัดสอบวัดความรู้ ความสามารถ ด้าน IT ”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มีนาคม 2561 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 608 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       วานนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑) เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักศึกษา เรื่อง "การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา (ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม) ,ดร.อรนุตฏฐ์ สุธาคำ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจกรรมนักศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ,ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ,อาจารย์อนวัช จิตต์ปรารพ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ,อาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป้าประสงค์การประชุม เพื่อระดมความคิดเห็น กำหนดทิศทางร่วมกัน ระหว่าง คณะ วิทยาลัยฯ และผู้ปฏิบัติงาน ในการร่างข้อกำหนด ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดสอบ "การจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษา
     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ (Knowledge Society) โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการบริหารจัดการสอบสำหรับนักศึกษาเพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย 5 Flagships ในการเป็นมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ Hands-On University ต่อไป

 

ภาพ         : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มทร.ล้านนา
เขียนข่าว  : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด งานผลิตสื่อ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.ล้านนา
                  นาย เกษมรัตน์ เสือสกุล  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา