โลโก้เว็บไซต์ โครงการติดตามผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ HCMUTE และลงนามความร่วมมือกับ VLUTE และ FAVRI | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการติดตามผลการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ HCMUTE และลงนามความร่วมมือกับ VLUTE และ FAVRI

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 3028 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           เมื่อวันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย อธิการบดี พร้อมด้วย นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺ สภามหาวิทยาลัยฯ นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยณฯ ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี ดร.ยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศษสตร์ อ.แมน ตุ้ยแพร่  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.อภิชาติ ชิดบุรี อาจารย์สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร ได้เดินทางไปยัง Ho Cinh City University of Technology and Education (HCMUTE) เพื่อทำการวัดและประเมินผลโปรเจคของนักศึกษาแลกเปลี่ยน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และหารือแผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองมหาวิทยาลัย อีกทั้งหารือการขยายความร่วมมือไปยังคณะอื่นๆ และเดินทางไปยัง Vinh Long Univeristy of Technology Education (VLUTE) และ Fruit and Vegetable Research Institute (FAVRI) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือและยกระดับคุณภาพพืชผลเกษตรเพื่อการส่งออก โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับทั้งสองสถาบัน


คลังรูปภาพ : ไปเวียดนาม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา