โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ OTOP Mentor'61 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ OTOP Mentor'61

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1261 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์และนักศึกษาสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด เป็นโครงการให้ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2561 

รายละเอียดการให้ทุนสนับสนุน

  • งบประมาณ : 10,000,000 บาท หมวดงบอุดหนุนวิจัย (สนับสนุนงบประมาณโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
  • จำนวนทุนสนับสนุน : 200 ทุน
  • ระยะเวลาดำเนินงาน : เดือน เมษายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561 (9 เดือน)

yes 1. ทุนพัฒนา OTOP (OTOP Mentor: OM)

ลักษณะทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากโจทย์คูปองวิทยาศาสตร์เพื่องานโอทอป และโอทอปจากพื้นที่

งบประมาณสนับสนุน : 20,000-100,000 บาท/ทุน (การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ)

แบ่งออกเป็น 2 ประเภททุน ดังนี้

1.1 ทุน OTOP : OM1

ลักษณะทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป ร่วมกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนโอทอป

1.2 ทุน New OTOP : OM2

ลักษณะทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนโอทอป        


yes 2. ทุนพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม (Agro-Industry: AG)

ลักษณะทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ (พืชเศรษฐกิจ) 

งบประมาณสนับสนุน : 20,000-100,000 บาท/ทุน (การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโครงการ)

แบ่งออกเป็น 3 ประเภททุน ดังนี้

2.1 ทุนเกษตรอุตสาหกรรมต้นทาง : AG1

ลักษณะทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยเกษตรอุตสาหกรรมต้นทาง อาทิเช่น การสร้างเกษตรกรหัวไวใจกล้าเพื่อการส่งออก การสร้างกลุ่มวิสาหกิจ พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ ผลิตต้นกล้า การสร้างผู้ประกอบการให้บริการ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การวางระบบการจัดการน้ำในแปลง ตรวจวัดรับรอง อารักขาพืช การจัดทำฟาร์มด้วยระบบสารสนเทศ เป็นต้น

2.2 ทุนเกษตรอุตสาหกรรมกลางทาง : AG2

ลักษณะทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยเกษตรอุตสาหกรรมกลางทาง อาทิเช่น โรงงานคัดแยก ตัดแต่ง แพ็คบรรจุ ห้องเย็น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชเศรษฐกิจ เป็นต้น

2.3 ทุนเกษตรอุตสาหกรรมปลายทาง : AG3

ลักษณะทุน : ทุนวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยเกษตรอุตสาหกรรมปลายทาง อาทิเช่น การพัฒนาการส่งออก การรับรองมารตรฐานผลิตภัณฑ์ และแปลงปลูก การตรวจมาตรฐานผลผลิต การตรวจมาตรฐานผลผลิตสด/แปรรูป เป็นต้น


คุณสมบัติผู้รับทุน :

  1. เป็นอาจารย์ในสังกัด มทร.ล้านนา 
  2. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน มทร.ล้านนา ทุกชั้นปี (ตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป)

เปิดรับสมัคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2561

ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ https://hrd.rmutl.ac.th/

ขั้นตอนการสร้างและส่งข้อเสนอโครงการ Download


ดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>

  • รายละเอียดทุน Download
  • ข้อมูลคูปองวิทย์โอทอป (ภาคเหนือ) Download
  • ข้อมูลเกษตรอุตสาหกรรม (พืชเศรษฐกิจ) Download


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา