โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ติวเข้มแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ติวเข้มแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องตาม พรบ.กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มกราคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4457 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมสัมมนา"หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุ" ระหว่างวันที่ 11 - 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมพันตน ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลัการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดหาและบริหารงานพัสดุ กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้าง กรรมการร่างคุณสมบัติ ( TOR) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยได้รับเกียตริจากนางสุพิชฌาย์ อนันต์กิตติคุณ จากสำนักงารคลังเขต 5 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานพัสดุตาม พรบ.และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ พ.ศ.2560 "

         ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานพัสดุ โดยมีผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา