โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามพันธสัญญาสร้างสรรค์พัฒนาสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามพันธสัญญาสร้างสรรค์พัฒนาสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3709 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามสานสัมพันธ์พันธสัญญา “สร้างสรรค์พัฒนาสุขาภิบาลที่พักนักเรียนบ้านไกล” พร้อมด้วยเครือข่ายจังหวัดตาก เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เครือข่ายสมาพันธ์ออฟโรด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัยร่วมกับกองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน โดยทั้ง 10 หน่วยงานจะร่วมกันในการพัฒนาสุขภาวะอนามัยของนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ภายในการประชุมสร้างความรอบรู้ด้านสุขอนามัยและพัฒนาสุขาภิบาลหอพักนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารปี 2561 กรมอนามัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 และในภาคบ่าย ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมเสวนาในหัวข้อ แนวทางการสนับสนุนและพัฒนาสุขาภิบาลนักเรียนโรงเรียนบ้านไกล ตชด. ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ด้วย

โดยพันธสัญญาฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อการส่งเสริมและสร้างสรรค์ พัฒนายกระดับการสุขาภิบาลที่พักอาศัยนักเรียนบ้านไกลของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างเหมาะสมอันจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน      


คลังรูปภาพ : 14-12-60 mou ตชด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา