โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 1747 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้ Mr. Chol Won Kwak, Director general of Administration office และ Mr. Jiun Jeong, Coordinator of Global programs, External Affairs team โดยมี อาจารย์เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์  ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม

          โดยการประชุมมีการหารือในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

          1. การพัฒนาจัดตั้งศูนย์ TVET Campus ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ KOREATECH

          2. โครงการส่งนักศึกษาและอาจารย์ไปเรียนรู้เรื่องการพัฒนา SME ด้วยเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          3. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการค่าภาษาและวัฒนธรรม

          4. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (One Semester Student Exchange)

          และในโอกาสนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ลงนามในข้อตกลงทางวิชาการ(MOA) ระดับคณะร่วมกับ KOREATECH โดยกิจกรรมแรกจะเป็นการจัดค่ายแข่งขัน Robot Machatronic ร่วมกับ KOREATECH และ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในระหว่างวันที่ 8 - 17 มกราคม 2561


คลังรูปภาพ : koreatech 14.12.2560


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา