โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12/2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12/2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 4368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 12/2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ “สูง”
  • กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2561
  • ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะหลักสูตรที่ยังไม่มีความพร้อมให้ระบุเป็นรายหลักสูตร นำสรุปเป็นประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อนักศึกษาและการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอนจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  • สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ได้ดำเนินการจัดสรรกรอบเงินตัวชี้วัดในแบบปฏิบัติราชการประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดย ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีฯ ได้กำชับการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้เร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ
  • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ ดร.ศิรประภา  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และรักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีฯ กล่าวว่า มทร.ล้านนา โดย ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจ เพื่อช่วยเหลือบุคลากรในสังกัด ในการแบ่งเบาภาระจากเหตุการณ์ความสูญเสียไม่คาดคิด ในเบื้องต้นขอความร่วมมือบุคลากรเป็นสมัครเป็นสมาชิกหลักของกองทุนดังกล่าวฯ ส่วนผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นบิดา มารดา คู่สมรสและบุตร ธิดา ของผู้สมัคร ซึ่งกองทุนฌาปนกิจดำเนินการในระหว่างการปรับกฎระเบียบให้มีความถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติก่อนเสนอต่อสภาคณาจารย์และข้าราชการ ซึ่งจะเป็นหลักในการดำเนินกองทุนต่อไปซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรและครอบครัวและจะทำให้สังคมของ มทร.ล้านนา เป็นแบบการเอื้อเฟื้อน้ำใจซึ่งกันและกันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา