โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และมอบหมายภาระงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และมอบหมายภาระงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 ธันวาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 6178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น จึงมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ ดังนี้

1.นายภฤศพงศ์ เพชรบุล รองอธิการบดีด้านบริหาร

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุธ ชัยเนตร รองอธิการบดีด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

3.นายภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยงค์ ใสนวน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและกำกับดูแลสำนักงานคณบดีทั้ง 4 คณะ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและกองพัฒนานักศึกษา

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ สุวัตถี ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลการจัดทำแผนการจัดซื้อ การจัดจ้าง ตามกฎหมายว่าด้วยการพัสดุ โครงสร้างพื้นฐานอาคารสถานที่ ระบบ สาธารณูปโภค

มอบหมายภาระงานให้ผู้ช่วยอธิการบดี

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการหลวง โครงการราชดำริ และการประสานงานความร่วมมือในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

2.นายธนศักดิ์ ตันตินาคม ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

ส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยติดต่อประสานงานเพื่อพัฒนาความร่วมมือกับคณาจารย์และนักศึกษา

3.ผู้ช่วยศาสตาราจารย์ศิริลักษณ์ อินฝาง ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

        ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาให้กับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรเป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

4.นายกิติชัย  ระมิงค์วงศ์  ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี 

        ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการบริหารวิชาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย

5.นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

        ส่งเสริมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย การจัดทำแผนงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาระบบสารสนเทศ

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

        ส่งเสริมศักยภาพการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ.

7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณี นุกูลคาม ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

        ส่งเสริมการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับประกาศที่เกี่ยวกับงานพัสดุ การบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

8.นางศิรประภา ชัยเนตร ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี

        ส่งเสริมและดำเนินการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

มอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา