โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ รู้ไว้ดีกว่า CPR & AED สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ รู้ไว้ดีกว่า CPR & AED สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2368 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          30 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการรู้ไว้ดีกว่า CPR & AED สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ณ อาคารกิจการนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการปฏิบัติการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้กลับมาหายใจ และมีการไหลเวียนออกซิเจนรวมทั้งเลือดกลับคืนสู่สภาพเดิม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ สินทวีวรกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมรับฟังพร้อมกับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
          การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณนันท์นลิน นาคะกูล รองหัวหน้าห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลลำปาง  คุณณัฐพงษ์ วงศ์สายใจ และคุณศิลาวรรณ ต๊ะศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมให้ความรู้ โดยจัดกิจกรรม 2 ช่วง เช้า-บ่าย มีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกว่า  200 คน 
         ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.จิตต์มนัส สมโน /ธนพร ยะสุทธิ 
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา