โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤศจิกายน 2560 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 2826 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมจัดนิทรรศการงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 "เกษตรทันสมัย เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจชุมชน" ในวันที่ 8 -12 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยพิธีเปิดงาน              ได้รับเกียติจาก คุณปวิณ   ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพร  จันทร์ไชย รองคณบดีด้านวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  Prof.Dr.Kiyoshi  Yoshikawa ที่ปรึกษาอธิการบดี จากประเทศญี่ปุ่น เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

                  คณะฯ ได้นำแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชน เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน บุคคลทั่วไป ตลอดจน หน่วยงานต่างๆ 

 

           

   


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา