โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 8755 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  แต่งตั้งบุคคลเพื่อมอบหมายหน้าที่และรับผิดชอบงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองจำนวน 11 ราย ดังนี้

1.นายดิลก ประสานวรกิจกุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย อัครนรากุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระ จูน้อยสุวรรณ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

4.นายนที สัมปุรณะพันธ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพัฒนาอาคารสถานที่

5.นายชัชวิน วรปรีชา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์

6.รองศาสตราจารย์ปาริชาติ บัวเจริญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

7.พ.จ.อ.อำนาจ ใจคำฟู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

8.นางเกษฉัตร นวลดี รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

9.นางศิวภรณ์ อ๊อดทรัพย์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

10.นางสาวพรพิพัฒน์ ทองปรอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

11.นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวันรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา