โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 กันยายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          9 กันยายน 2560 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคุณกมลทิพย์ ไกรวิทย์หิรัญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซาลำปางเป็นวิทยากร
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชาติ  สุวัตถี ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานประกอบการมีการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาในด้านความรู้ ความสามารถ และด้านบุคลิกภาพ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้นักศึกษานำความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
          ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในการเขียนแบบฟอร์มใบสมัครงานและประวัติย่อ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแนะนำตัวและตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม 2 วัน คือ วันที่ 9 กันยายน 2560 สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน  210 คน และวันที่ 10 กันยายน 2560 สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 230 คน โดยมีอาจารย์พงษ์เทพ ไพบูลย์หวังเจริญ อาจารย์นิตยา  เอกบาง อาจารย์สุภาภรณ์ นุกูลธรประกิต และอาจารย์เบ็ญญา อินวรรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสมัครงานในสถานประกอบการ
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : อภิรา  คำฟูบุตร
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา