โลโก้เว็บไซต์ ยุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง รุ่นที่ 2  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง รุ่นที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1392 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ร่วมกับ ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบำรุงเชิงป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ ชาวบ้าน เยาวชน ในพื้นที่สถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง “ยุววิศวกรเพื่องานเกษตรกรรมโครงการหลวง” รุ่นที่ 2  ณ อาคารเครื่องกล 1 สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและอาคารวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เพื่อฝึกอบรมและการพัฒนาความสามารถบุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย โดยการใช้เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ระบบงานวิศวกรรม การบำรุงรักษา และร่วมแก้ไขปัญหาทางด้านเกษตรกรรมมีฐานความรู้ด้านการทำงานในพื้นที่และเทคโนโลยี (Area and Technology Based) สามารถแก้ไขการปฏิบัติได้จริง  โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ซึ่งมีตัวแทนจากสถานี/ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา