โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเสวนา ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ใครได้ ใครเสีย หลัง ม. 44 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเสวนา ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ใครได้ ใครเสีย หลัง ม. 44

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2530 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง "ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา ใครได้ ใครเสีย หลัง ม. 44” ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามา การ์เดนท์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส.กล่าวเปิดงาน โดยช่วงเช้าเป็นการนำเสนอผลการวิจัยในสามประเด็นได้แก่  1.สถานการณ์ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยคุณกนิษฐา ไทยกล้า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2.สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของร้านเหล้ารอบสถานศึกษาหลังคำสั่ง คสช.22/58 โดย ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร ภาควิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 3.เครื่องมือช่วยในการเฝ้าระวัง ติดตาม ความหนาแน่นของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดย ดร.พวงรัตน์ จินผล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเสวนาหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนต้องจัดการอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดำเนินการเสวนาโดย ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และผู้ร่วมเสวนาได้แก่ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สสส. คุณสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการศูนย์ประสานงานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ผู้แทนอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน  คุณอัครุตม์ สนธยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 ผู้แทนอธิบดีกรรมสรรพสามิต  นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(สคอ.) และ คุณธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา


คลังรูปภาพ : 29-08-2560 เสวนาสสส


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา