โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๒

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 สิงหาคม 2560 โดย พีรวัฒน์ ไชยแก้วเมร์ จำนวนผู้เข้าชม 9034 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น

          จึงขอประกาศรายนามผู้มีสิทธินำเสนอวิสัยทัศน์และแนวนโยบายในการบริหารมหาวิทยาลัยต่อประชาคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ในที่วัน ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๕ ราย ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพัฒน์  เชื้อไทย
  3. อาจารย์วิทูรย์  ส่องแสง
  4. อาจารย์อภิชาติ  โคกทอง
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา         

    ประกาศผลการพิจารณาผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ (สรรหาอธิการบดี)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา