โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์รับรองมาตรฐานฯ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินจากตัวแทน สคช. | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์รับรองมาตรฐานฯ มทร.ล้านนา รับการตรวจประเมินจากตัวแทน สคช.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1211 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานแก่ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมคณะตรวจประเมินในการติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานของศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพบริการยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์รับรองมาตรฐานฯซึ่ง ได้รับการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพยานยนต์และในโอกาสนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาปรับปรุงรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานของศูนย์ต่อไป

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา