โลโก้เว็บไซต์ ๒ สำนักฯ “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ ครั้งที่ ๕” นศ.วิศวะฯ ปี ๑ กว่า ๒๐๐ คน  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๒ สำนักฯ “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ ครั้งที่ ๕” นศ.วิศวะฯ ปี ๑ กว่า ๒๐๐ คน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 497 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วานนี้ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (โดยประมาณ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้” แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง C3-305 และC3-306 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) กลุ่ม วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) กว่า ๒๐๐ คน ประกอบด้วย วศ.บ.ไฟฟ้า-โทรคมนาคม เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.เครื่องกล (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,วศ.บ.คอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.คอมพิวเตอร์ เทียบโอน ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน) ปกติ ,วศ.บ.สิ่งแวดล้อม (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ , วศ.บ.เหมืองแร่ (๔ ปี) ปริญญาตรี (๔-๕ ปี) ปกติ ,ค.อ.บ.ไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (๕ปี) , ค.อ.บ.อุตสาหกรรม (๕ปี) ,ปวส. ไฟฟ้า ปกติ และปวส.ช่างยนต์ ปกติ

เป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรม ต้องการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่มีให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ แล้ว ครั้งแรก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ , ครั้งที่ ๒ ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ,ครั้งที่ ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน,๔ ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) และครั้งที่ ๔ กลุ่ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (๕ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ซึ่งกิจกรรมฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล เริ่มจาก เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยประมาณ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN , การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา เป็นต้น กิจกรรมช่วงที่ ๒ โดย มีตัวแทนบุคลากร ของ สวท. แนะนำหน่วยงาน ,คู่มือนักศึกษา , การใช้งานระบบ HR ระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ,ปฏิทินการศึกษา ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การสอบกลางภาค ,การสอบปลายภาค ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร เป็นต้น

  ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา