โลโก้เว็บไซต์ สวส. จับมือ สวท. “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.คอบ. โยธา ปี ๑” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. จับมือ สวท. “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.คอบ. โยธา ปี ๑”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 สิงหาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 291 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (โดยประมาณ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) จัดกิจกรรม “ประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้” แก่นักศึกษา กลุ่ม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (๕ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรม ต้องการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่มีให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่ง โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔ แล้ว ครั้งแรก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ , ครั้งที่ ๒ ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ และครั้งที่ ๓ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน,๔ ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

ซึ่งกิจกรรมฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล เริ่มจาก เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยประมาณ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN , การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา เป็นต้น กิจกรรมช่วงที่ ๒ นำโดย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการฯและบุคลากร ของ สวส. แนะนำหน่วยงาน ,คู่มือนักศึกษา , การใช้งานระบบ HR ระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ,ปฏิทินการศึกษา ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การสอบกลางภาค ,การสอบปลายภาค ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร เป็นต้น

  ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา