โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมให้ความรู้ด้านวิศวกรรมแก่นักเรียนเขตอำเภออมก๋อย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อาจารย์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ร่วมให้ความรู้ด้านวิศวกรรมแก่นักเรียนเขตอำเภออมก๋อย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 866 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การบำรุงรักษาจักรยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็ก แก่กลุ่มโรงเรียนในพื้นที่นำร่องของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขา ป่าและพื้นที่ทุรกันดารซี่งขาดแคลนด้านโครงสร้างพื้นฐาน  โดยดำเนินการฝึกอบรมความสามารถด้านช่างไฟฟ้า ช่างยนต์ ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะสามารถประยุกต์การใช้งานและสามารถเข้าใจและใช้งานรวมถึงการบำรุงรักษาระบบสถานีผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และระบบไฟฟ้าภายในอาคารของที่ออกแบบมาเพื่อรองรับระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียน  โดยมีอาจารย์นักศึกษาจาก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.ล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา