โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านขามสุ่มเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านขามสุ่มเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านขามสุ่มเวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการโดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย (หัวหน้าโครงการ)  และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมสร้างความยั่งยืน โครงการยกระดับฯ บ้านขามสุ่มเวียง” ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ภฤศพงษ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โมเดลการสร้างความยั่งยืนในปีที่ 3 มีกลยุทธ์ คือ การใช้ทรัพยากรในชุมชน การสร้างนวัตกรรมโดยปราชญ์ชาวบ้าน การขับเคลื่อนโดยชุมชนและหน่วยงานภาคีในท้องถิ่น และการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยมีสัดส่วนในการใช้เทคโนโลยี มทร.ล้านนา (การเรียนรู้) 20% ท้องถิ่น (การใช้ภูมิปัญญา) 80% ซึ่งกิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ 1.โครงการฝึกอบรมการทำเครื่องปั้นดินเผ่าแบบหล่อน้ำสลิป 2.โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3.โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้าว 4.การทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายและการบริการจัดการกลุ่ม 5.โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารกิจการนวดแผนไทยและสปา 6.การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับบ้านขามสุ่มเวียง

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา