โลโก้เว็บไซต์ ฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ปั้มน้ำเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเกษตร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ฝึกอบรมการติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ปั้มน้ำเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 กรกฎาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2070 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รักษาราชการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การติดตั้งและบำรุงรักษามอเตอร์ปั้มน้ำเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อเกษตร”  ณ ห้องปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยให้กับเกษตรกร ประชาชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง    บูรณาการงานวิจัย กับการบริการวิชาการ  และให้คำปรึกษาการการติดตั้งและดูแลรักษาปั๊มน้ำเซลล์แสงอาทิตย์มา ทดแทนไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงในการเกษตร

          โดยมีหัวข้อในการอบรม ได้แก่ ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์ , ความรู้พื้นฐานระบบโซล่าเซลล์, การออกแบบระบบโซล่าเซลล์ในระดับครัวเรือน  , การออกแบบปั้มน้ำขนาดเล็กเพื่อใช้ร่วมกับงานโซล่าเซลล์ และ เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาปั้มน้ำ และ ระบบโซล่าเซลล์  ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุระพันธ์ สิงหราช และ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมและบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา  และ ประชาชนผู้ที่สนใจเรื่องปั้มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร  ดำเนินการจัดโครงการระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2560

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา