โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดีร่วมงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษา “โรงเรียนในโรงงานรุ่น 2”  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดีร่วมงานปฐมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษา “โรงเรียนในโรงงานรุ่น 2”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3592 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ร่วมงานปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่โครงการนำร่องการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียนในโรงงาน รุ่นที่ 2  จำนวน 17 ราย โดยความร่วมมือของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และกลุ่มบริษัทบีดีไอ จำกัด เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย - ไต้หวัน (บีดีไอ)  โดยคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท บีดีไอ จำกัด ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา  และ ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล หัวหน้าโครงการแนะนำโครงการรุ่นที่ 1 จากนั้น ผู้บริหารกลุ่มบริษัท บีดีไอ จำกัด มอบเสื้อพนักงานให้แก่นักศึกษาด้วย 

สำหรับโครงการโครงการนำร่องการผลิตครูช่างอุตสาหกรรมสำหรับโรงเรียนในโรงงาน เป็นการจัดการศึกษาแบบ โรงเรียนในโรงงาน (School in Factory) โดยการร่วมมือของสถานประกอบการที่ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ Hands-on ซึ่งเป็นการเรียนนอกห้องเรียน แต่ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยมีครูพี่เลี้ยงที่จะคอยถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากการทำงาน ซึ่งนักศึกษาจะได้ความรู้ที่สามารถมาบูรณาการเสริมทักษะการเรียนเข้ากับการทำงานอย่างเป็นระบบ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา