โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดโครงการศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 3041 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          23 มิถุนายน 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7   อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยการบริหารงานของบริษัทมารูเบนิ คอร์ปอเรชั่น เพื่อพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และการเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการทำงานในอนาคตของนักศึกษา
          การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยมีความสอดคล้องกับรายวิชาเครื่องกำเนิดไอน้ำอุตสาหกรรม ซึ่งต้องเรียนรู้ด้านหม้อต้มไอน้ำและกระบวนการนำไอน้ำที่ผลิตได้ไปหมุนขับเคลื่อนเครื่องกังหันเทอร์ไบน์เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้มีอาจารย์ประเทือง ฝั้นแก้ว อาจารย์กีรติ วุฒิจารี อาจารย์วิชัย  สินจักร์ และอาจารย์ไชยยันต์ ใจบุญมา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : อ.กีรติ  วุฒิจารีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา