โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา จัดประชุมหารือมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด


วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้ช่วยผู้อำนวยการรับผิดชอบงานด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี วทส.  พร้อมด้วยอาจารย์กมล ศรีธิ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย กองพัฒนาอาคารสถานที่ มทร.ล้านนา ได้เข้าร่วมการชุมหารือกับ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด และผู้แทนจากบริษัท สยามสโตน แอ๊กกริเกรท จำกัด ในการร่วมกันกำหนดมาตรการความปลอดภัยการเดินรถบนทางหลวงชนบทหมายเลข 4039 และการจัดตั้งป้อมรักษาความปลอดภัยด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อความความสะดวกและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยข้อสรุปในการประชุมหารือจะได้นำเสนอในที่ประชุมของผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป (ภาพ/ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ วทส.)