โลโก้เว็บไซต์ โครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มีนาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 948 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์” ระหว่างวันที่ 18 -21 มีนาคม 2560 ให้กับนักเรียนกลุ่มการเรียนรู้ SMART YRC ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบิตการชมรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา

โดยการจัดโครงการ “เยาวชนสมองกลหุ่นยนต์รุ่นเยาว์” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกลุ่ม SMART YRC ฝึกทักษะปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มองกลฝั่งตัวและเปิดโลกทัศน์สู่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีนอกห้องเรียน แบ่งกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ พวงกุญแจไฟกระพริบ, กิจกรรมสนุกกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์, กิจกรรมเทคโนโลยีนาโนบับเบิ้ลกับการเกษตรและกิจกรรมการสร้างหุ่นซูโม่ โดยมี อาจารย์สนิทนาท  เลิศมะโมกุล อาจารย์ผดุงศักดิ์ วงค์แก้วเขียนและ ผศ.ดร.ศุภกิต  แก้วดวงตา เป็นวิทยากร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา