โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558 | คณะวิศวกรรมศาสตร์