โลโก้เว็บไซต์ ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1502 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อาจารย์ภฤศพงศ์  เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10  ภายใต้หัวข้อ  "การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้"  (Knowledge Management to Learning Organization: KM to LO) ระว่างวันที่ 30 มกราคม  -   2 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา เป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้

การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายการจัดการความรู้และผู้สนใจ โดยการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ปัจจัยความสำเร็จ และเป็นแนวทางส่งเสริมในการพัฒนามหาวิทยาลัย/สถาบัน ในเครือข่ายมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาคนสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และ

เรื่อง “Social Enterprise” โดย ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์  

เวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “1 ทศวรรษ การจัดการความรู้ 9 ราชมงคล+2 สถาบัน ตามรอยพ่อ” กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” จำนวน 7 ชุมชนนักปฏิบัติ 

นิทรรศการแสดงผลงาน “1 ทศวรรษ การจัดการความรู้ราชมงคล” 

และการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานโครงการพระราชดำริ ในครั้งนี้


ข่าว: ว่าที่ร้อยตรีรัต์พงษ์ หอชัยรัตน์

ภาพ: วีรวิทย์ ณ วรรณมา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา