โลโก้เว็บไซต์ Gistda ร่วมหารือพัฒนาด้านเทคโนโลยี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Gistda ร่วมหารือพัฒนาด้านเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559นายเชาวลิต  ศิลปะทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อประชาสัมพันธ์และหารือด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากร ตลอดจนหาความร่วมมือในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ทั้งในภาคการศึกษาและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมสภา อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

สำหรับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวการและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน Gistsa  ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรม UAV Startup โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์และเป็นการต่อยอดการส่งเสริม Startup ในด้านอุตสาหกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ในหน่วยงานต่างๆ โดยการหารือในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ และ Gistda จะได้วางแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย ในเป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา