โลโก้เว็บไซต์ ทีม STEM RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีม STEM RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1648 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทีม STEM-RMUTL ขยายผลด้านสะเต็มศึกษา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน หัวหน้าโครงการ STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมด้าน STEM Education ให้กับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลล์วิทยาลัยเชียงใหม่ 80 คน พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ควบคุม ในการจัดทำกิจกรรมได้นำโจทย์จากชีวิตประจำวันและสถานะการณ์ด้านภัยพิบัติ มาเป็นโจทย์ในการแก้ไขปัญหาและการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การวัดตวงของ (เถ้าแก่น้อย) ฐานที่2 การขนย้ายผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเพื่อร่วมแสดงความคิด การแข่งขันผลงานการออกแบบของแต่ละกลุ่ม เด็กๆได้เรียนรู้และนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) มาแก้โจทย์ปัญหา เกิดการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีมและมีความสนุก ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 


ภาพจาก อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา