โลโก้เว็บไซต์ RMUTL STAR CONTEST 2016 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RMUTL STAR CONTEST 2016

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประกวด RMUTL STAR CONTEST 2016 การประกวดเพื่อค้นหาตัวแทนนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ที่มีบุคลิกภาพดี กล้าแสดงออก มีปฏิภาณไหวพริบดีเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้คณะกรรมการเน้นคำถามเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ อันได้แก่ พระราชกรณีกิจ พระราชอัจฉริยภาพ โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ ตลอดจนคำสอนของพระองค์ฯ ที่นักศึกษาจะนำปรับใช้ในชีวิต เป็นผลตัดสินในการประกวด ผลการประกวดมีดังนี้

ดาวมหาวิทยาลัย         น.ส.ศุทธินี        บัวบาน

สาขาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เดือนมหาวิทยาลัย        นายชัยณัฐ        บูรโยธิน

สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดาวล้านนา                น.ส.นุชบาร์       หม่า

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เดือนล้านนา               นายธนากร       วิญญายอง

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ดาวเทียม                  นายภัทร         เมืองไชย์

สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เดือนเทียม                 น.ส.กรองทอง    ทองมา

สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานมอบสายสะพาย เงินรางวัลและโล่รางวัล  สำหรับนักศึกษาทั้ง 6 คน จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันดาว เดือน ในงานกีฬา 9 ราชมงคลแห่งประเทศไทยต่อไป

 ที่มา : RMUTL STAR CONTEST 2016

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา