โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนง.อุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนง.อุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1893 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายายน 2559 ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  โดยให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้ (คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา