โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์ชาคริต ชูวุฒยากร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์ ดร.อดิเรก ชัยนวกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ในการนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้าวิกร อินลวง หัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” และอาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การทำโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ” ณ. ห้องประชุมทองกวาว อาคารเรียนรวมชั้น 2 มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา