โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.)  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ต้อนรับคณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 915 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ,ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ,อาจารย์อนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยคณาจารย์ มทร.ล้านนา ให้การต้อนรับ “ คณะเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการ Innovation Incubation Center (IIC.) ” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารอำนวยการ โดยคณะผู้เยี่ยมชมฯ ประกอบด้วย นายณัฐชรัตน์ กฤตธน ผู้อำนวยการโครงการ ,ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน ที่ปรึกษาโครงการ ,นายพงษ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ SIPA เชียงใหม่ ,นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI ภาคเหนือ) ,นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ (BOI ส่วนกลาง) ,นางสาวอลิน บริพันธ์ และนายอดิศักดิ์ ปะระมะ พนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI ภาคเหนือ) พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชน

การเยี่ยมชมและสำรวจความพร้อม โครงการฯ นี้ สืบเนื่องด้วยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘ ได้อนุมัตินโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ คณะกรรมการส่งสริมการลงทุน ที่ ๑๐/๒๕๕๘ ที่ออกมาตรการส่งเสริม “คลัสเตอร์ดิจิทัล” ซึ่งเป็นนโยบายส่งเสริมเขตคลัสเตอร์อุตสาหกรรม ที่มีโครงการกำลังดำเนินการ คือ โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ดิจิทัล สมาร์ท ซีตี้ (Smart City) โดยนำร่อง ๒ จังหวัด คือ เชียงใหม่ และภูเก็ต และในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น คณะกรรมการขับเคลื่อนและส่งเสริมโครงการ “เชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ ”ได้ผลักดันให้ภาคเอกชน มีความตื่นตัวเพื่อให้เกิดบรรยากาศด้านการลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล จึงได้เกิดความร่วมมือกันขึ้น ระหว่างภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” มีเป้าหมายที่จะดำเนินงานในรูปแบบ“ศูนย์พัฒนาระบบนิเวศ ดิจิทัล (Innovation Incubation Center (IIC.) ” และดำเนินงานในลักษณะการให้บริการใช้พื้นที่ทำงานร่วมกัน (Share Space) เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ดังกล่าว

ที่มาภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา