โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพ นศ.และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพ นศ.และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา "จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2565" ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมบัวระวง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา และห้องปฎิบัติการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ได้นำเสนอผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงานวิจัยระหว่างทีมนักศึกษาและทีมอาจารย์บัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่

    โดยเวลา 13.00 น.วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและบรรยาพิเศษในหัวข้อ“ทิศทางและนโยบายการจัดการศึการะดับบัณฑิตศึกษา มทร.ล้านนา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการต่อประธานในพิธี

    ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ได้กล่าวว่า “การจัดศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคำตอบหรือองค์ความรู้ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็น ประโยชน์ และยังมุ่งสร้างบุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ สอดคล้องตามนโยบายและศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และในฐานะอธิการบดีก็จะทำหน้าที่ในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไปข้างหน้า และพยามที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้มีทุนการศึกษาให้ได้มากที่สุดพร้อมจะสนับสนุนครู-อาจารย์ให้หาแหล่งเงินทุน ซึ่งต่อไปในอนาคตมหาวิทยาลัยจะมีกลไกในการสนันสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีและมีงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อจะให้นักศึกษาที่เรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได้มีทุนการศึกษาและทำวิจัย ซึ่งในต่างประเทศนักศึกษาในระดับปริญญาโทและ ปริญญาเอกส่วนใหญ่จะไม่ได้ใช้ทุนทรัพย์ของตัวเอง แต่ครูอาจารย์จะเป็นฝ่ายหาแหล่งเงินทุนให้นักศึกษาได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย และสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยคือการสร้าง Model ให้เห็นว่าการที่เราเรียนหลักสูตรต่างๆในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เน้นการสร้าง Innovation หรือ นวัตกรรม จะทำอย่างไรให้นักศึกษาที่เรียนไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรี โท เอก ที่เรียนแล้วให้มีลิขสิทธิ์ หรืออนุสิทธิบัตรใน Innovation หรือ นวัตกรรม นั้นๆ ไม่ใช่เพียงแค่ได้ใบปริญญาได้อย่างเดียว เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดสู่ Startup หรือ Unicorn ให้มีรายได้กลับเข้ามาหาตนเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้มหาวิทยาลัยพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้” ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์กล่าว
(ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/โครงการสัมมนาบัณฑิตศึกษาไฟฟ้า 2/2565 )ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา