โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการ สู่วิจัยรับใช้สังคม  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จับมือภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการ สู่วิจัยรับใช้สังคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1712 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น จุดเริ่มต้นของการศึกษาค้นคว้างานวิจัยผ่านกระบวนการศึกษา ทดลอง จนกลายเป็นผลงานวิจัยและนำไปต่อยอด ถ่ายทอดลงสู่การรับใช้สังคม สร้างงานนวัตกรรม การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา เผยแพร่ผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะ  โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและสถานประกอบภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

ภายในงานพบกับกิจกรรม การเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น” โดยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2554  รศ.ดร.ประเสริฐ  ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา การนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยาย (Oral Presentation) 60 บทความ รูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 97 บทความและนิทรรศการแสดงผลงานและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ของ มทร.ล้านนา โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา