โลโก้เว็บไซต์ ๑๕ กันยายน วันราชมงคล | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๑๕ กันยายน วันราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชาวราชมงคลล้านนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชมงคลและพระราชทานพระราชลัญจกรพร้อมด้วยพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยฯ
ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๓๑

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นตรารูปวงกลมมีดอกบัว ๘ กลีบล้อมรอบ ดอกบัว ๘ กลีบหมายถึงทางแห่งความสำเร็จ คือมรรค ๘ และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัวเป็นดวงตรา พระราชลัญจกรบรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ซึ่ง พระองค์ท่านทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล” บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบ และมีเลข ๙ บรรจุอยู่ หมายถึงรัชกาลที่ ๙ ด้านล่างของตราวงกลม ทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อมหาวิทยาลัยบรรจุอยู่ภายในว่า
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์ประจำยามทั้งสองข้าง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

...สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยปัญญา
...สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม
...สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม
...สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง
...สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริตชน ไม่คดโกง เอาเปรียบผู้อื่น
...สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม
...สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ
...สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา