โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 กันยายน 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน  2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 และได้นำผลการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร  ประธานกรรมการตรวจ ผศ.หฤทัย อาษากิจ และอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า  เป็นกรรมการตรวจในครั้งนี้


คลังรูปภาพ : ประกัน 64


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา