โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ น่านหนึ่งเดียว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ น่านหนึ่งเดียว

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 28 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 2467 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ "น่านหนึ่งเดียว" ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน

โดยมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้และทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
- Sec.1 ฐานเกษตรอินทรีย์
- Sec.2 ฐานการออกแบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร
- Sec.3 ฐานระบบขนส่งสินค้าเกษตรสู่งานอุตสากหรรม
- Sec.4 ฐาน Agriculture for the future
- Sec.5 ฐานความรู้ธุรกิจเยาวชนก้าวไกล ธุรกิจไทยก้าวหน้า

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน เพื่อ น่านหนึ่งเดียวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา