โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ครบรอบ 84 ปี 1 สิงหาคม 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ครบรอบ 84 ปี 1 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1486 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยศูนย์วัฒนธรรม กองการศึกษา ได้จัดโครงการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2565 เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้กับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งได้จัดพิธีทางศาสนาทำบุญสืบชะตา พิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงนาค เพื่อเป็นสิริมงคลกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกคน และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แด่นักศึกษา จำนวน 93 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 465,000 บาท

          โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์อาวุโส นายกสมาคมศิษย์เก่า ตัวแทนศิษย์เก่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ บริเวณพระพิรุณทรงนาค และศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา มทร.ล้านนา น่าน

ประวัติความเป็นมา :

          ปีนี้ครบรอบ 84 ปี จาก "โรงเรียนเกษตรกรรม" สู่ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล น่าน" สถาบันแห่งการเรียนรู้ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2481 ซึ่งในขณะนั้นนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้นได้กำหนดให้มีการศึกษาวิชาชีพซึ่งจัดให้เหมาะสมกับภูมิประเภท เช่น กสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับประกอบการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ต่างๆ

          ต่อมาเมื่อระบบการศึกษามีการพัฒนาขึ้นทั้งบุคลากร ครู เครื่องมือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ในปี พุทธศักราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมน่านจึงได้รับการยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม ได้แยกตัวจากกรมอาชีวศึกษา และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรน่าน ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518

          ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วิทยาเขตเกษตรน่านได้ก้าวพัฒนาการศึกษาทางด้านอาชีพที่มีคุณภาพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญา และ ระดับปริญญา ตลอดจน การวิจัย ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม จนในปี พุทธศักราช 2531 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อม พระราชทานนามใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” กระทั่งในปี พุทธศักราช 2548

          จากแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการสู่สถานบันศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐบาลดำเนินการโดยอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน จึงได้รับการยกฐานะเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน”

เพิ่มเติม : มทร.ล้านนา น่าน จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ครบรอบ 84 ปี 1 สิงหาคม 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา